Tin tức & sự kiện

Tin tức & Sự kiện

120/120

Điểm TOEFL cao nhất của học viên Ivycation

1600/1600

Điểm SAT cao nhất của học viên Ivycation

36/36

Điểm ACT cao nhất của học viên Ivycation

78 học viên

Tổng học viên của Ivycation apply thành công vào Ivy League

16 học viên

Đỗ ĐH Stanford (#5) từ năm 2012

8 học viên

Đỗ ĐH Princeton (#1)

3 học viên

Đỗ ĐH Harvard (#2)

7 học viên

Đỗ ĐH Yale (#3)

120/120

Điểm TOEFL cao nhất của học viên Ivycation

1600/1600

Điểm SAT cao nhất của học viên Ivycation

36/36

Điểm ACT cao nhất của học viên Ivycation

35/36

điểm trung bình học viên Ivycation đạt được sau 9 tháng theo học tại Ivycation

200điểm SAT

Là số điểm học viên có thể tăng được sau 6 tuần theo học tại Ivycation

10điểm ACT

Là số điểm học viên có thể tăng được trong 5 tháng theo học tại Ivycation

78 học viên

Tổng học viên của Ivycation apply thành công vào Ivy League

288 triệu đô

Tổng giá trị học bổng học viên Ivycation nhận được

16 học viên

Đỗ ĐH Stanford (#5) từ năm 2012

8 học viên

Đỗ ĐH Princeton (#1)

3 học viên

Đỗ ĐH Harvard (#2)

7 học viên

Đỗ ĐH Yale (#3)

Khóa học cần thiết

Khóa học cần thiết

Báo chí nói về Ivycation

Báo chí nói về Ivycation