Thời hạn nộp hồ sơ app 2019

Regular Decision (RD) Countdown

 
 

Khóa học

120/120

Điểm TOEFL cao nhất của học viên Ivycation

1590/1600

Điểm SAT cao nhất của học viên Ivycation

36/36

Điểm ACT cao nhất của học viên Ivycation

78 học viên

Tổng học viên của Ivycation apply thành công vào Ivy League

12 học viên

Đỗ ĐH Stanford (#5) từ năm 2012

8 học viên

Đỗ ĐH Princeton (#1)

3 học viên

Đỗ ĐH Harvard (#2)

7 học viên

Đỗ ĐH Yale (#3)

Báo chí nói về Ivycation

Thời hạn nộp hồ sơ app 2019

Regular Decision (RD) Countdown

 
 

Khóa học

120/120

Điểm TOEFL cao nhất của học viên Ivycation

1590/1600

Điểm SAT cao nhất của học viên Ivycation

36/36

Điểm ACT cao nhất của học viên Ivycation

35/36

điểm trung bình học viên Ivycation đạt được sau 9 tháng theo học tại Ivycation

200điểm SAT

Là số điểm học viên có thể tăng được sau 6 tuần theo học tại Ivycation

10điểm ACT

Là số điểm học viên có thể tăng được trong 5 tháng theo học tại Ivycation

78 học viên

Tổng học viên của Ivycation apply thành công vào Ivy League

18 triệu đô

Tổng giá trị học bổng học viên Ivycation nhận được

12 học viên

Đỗ ĐH Stanford (#5) từ năm 2012

8 học viên

Đỗ ĐH Princeton (#1)

3 học viên

Đỗ ĐH Harvard (#2)

7 học viên

Đỗ ĐH Yale (#3)

Báo chí nói về Ivycation